Historia parafii

Długołęka-Świerkla-zarys historyczny do czasów współczesnych

Położenie geograficzne

Długołęka-Świerkla położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Wyspowego,na wysokości 380-550- m n.p.m. w dolinie rzeki Gajduszowiec. Długołęka jest położona w większości na lewym brzegu rzeki patrząc w kierunku Podegrodzia ,na terenie pagórkowatym ,Świerkla położona jest na prawym brzegu terenie raczej równinnym .W środku pomiędzy jedną a drugą miejscowości jest Szkoła Podstawowa ,a przy końcu Świerkli Kościół Parafialny .W skład Długołęki -Świerkli wchodzą jeszcze przysiółki jak – Burdak ,Sołtystwo ,Rębacz .Przez wiele wieków Długołęka i Świerkla funkcjonowały jako oddzielne miejscowości ,niemniej ze względu na bliskość pomiędzy nimi i niewielki obszar w chwili obecnej są jedną miejscowością. Zajmuje obszar blisko 650 km2 i liczy około 870 mieszkańców/2010rok/

Historia

,,Nic tu nie ma” czyli zapomniane dziedzictwo /cytat z książki Miedzy Gorcem,Łyżką a Dunajcem-autor Jarosław Czaja /

Trudno ustalić , od kiedy na tej ziemi pojawił się człowiek-niektóre źródła historyczne określają osadnictwo na czasy pradawne , ślady obecności człowieka w okolicach Podegrodzia sięgają 20 tys. lat p.n.e. Ziemia sądecka razem z Krakowem uważana była za państwo. Niektórzy ludność tego terenu nazywali Białochorwatami .

Małopolska nie była powiązana z innymi księstwami słowiańskimi ,siedzibą Książęcą był Kraków ,na tym terenie mieszało się wiele plemion ,istnieją silne dowody na powiązania z ludami bałkańskimi ,greckimi. W IX wieku prawdopodobnie państwo Wiślan jak było nazywane podlegało pod Świętopełka -władcy WielkoMoraw ,później po upadku WielkoMoraw odzyskało samodzielność, by zostać podbite przez Piastów.

Ustrój społeczny ulegał przeobrażeniom, początkowo w czasach plemiennych istniała wolność ograniczona kmieci, rządy sprawowali Starostowie i ich rodzina co z biegiem czasu przez bogacenie się spychali kmieci na margines, nakładając większe obciążenia w naturze z plonów ,służby ,udziału w wojnach. Spowodowało to z biegiem lat klasę chłopa służącego na pańskim. Pozostawiono możliwość dziedziczenia roli przez następców ,ale wolność była bardzo ograniczona.

Chrześcijaństwo na tych ziemiach było 70 lat wcześniej niż chrzest polski Mieszka .Wiele zapisów wskazuje na działalność na tym terenie Św. Metodego, a obrządek chrześcijaństwa był słowiański-gdy przyjęty przez Mieszka I od Czechów w obrządku Łacińskim .

Wykopaliska potwierdzają istnienie dużego grodu w Naszacowicach i późniejszy gród na tzw. Grobli w Podegrodziu jako siedziba kasztelana sądeckiego .

Następne lata ,do początków tworzenia państwa polskiego przez Władysława Łokietka to okres przetaczających się wojen związanych z rozdrobnieniem dzielnicowym ,gdzie konfiguracje władzy ulegały ciągłej zmianie, Małopolska była łakomym kąskiem różnych książąt ,rodzimych i obcych ,dwukrotne napady Tatarów Małopolska była kolebką Państwa tworzonego przez Wł.Łokietka ,stała się pierwszą kierowniczą dzielnicą państwa Wł.Łokietka i Kazimierza Wielkiego, była kamieniem węgielnych powstałego Państwa Polskiego.

Okres rządów Króla Kazimierza Wielkiego był czasem odbudowy -zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną ,starał się uporządkować stany wydając statuty ,widział potrzeby rozwoju tego stanu włościan dla dobra Państwa.

Po przejęciu przez Księżnę Kingę z nadania męża Bolesława Wstydliwego ziemi sądeckiej nastąpiło podwyższenie rangi Starego Sącza a umniejszenie Podegrodzia. W XIII wieku Kasztelania zostaje przeniesiona do Nowego Sącza i nawet w 1448 r. następuje likwidacja przez Biskupa Krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego parafii w Podegrodziu na rzecz Kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu ,w Podegrodziu pozostaje Kościół fillialny ,w 1791 ponownie parafialny .Proboszcz Kolegiaty był jednocześnie Proboszczem parafii Podegrodzie .W Podegrodziu w 1631r.urodził się Błogosławiony Jan Stanisław Papczyński -założyciel Marianów .

Pierwsze pisane wzmianki o miejscowościach Dluga lanka i Świrkla pojawiają się na początku XIV w po nabyciu wsi przez Panią ziemi sądeckiej – Św.Kingę -założycielkę Klasztoru w Starym Sączu ,ale skoro posiadały nazwę i wymienia się je w dokumencie to musiały istnieć wcześniej. W dokumencie z 1335 r.Monumenta Poloniae Vaticana znajdujemy zapis łaciński -de Longo prato , kolejna wzmianka z 1357 r. jako Dluga lanka /Kodeks Dyplomatyczny Małopolski/ a w Rejestrze poborowym z 1581r.wymieniana jest jako Długa Łąka. Nazwa ma charakter topograficzny i pochodzi od obszernych łąk. Świerkla ,wieś kilkakrotnie przyłączana i odłączana do Długołęki. Nazwa topograficzna pochodzi od świerka. W roku 1357 występuje pod nazwą inter Swierklam /Kodeks Dyplomatyczny Małopolski/ ,w wykazie beneficjów J.Długosza z XVI wieku występuje jako Swyrkla ,w rejestrach poborowych z 1358 r.jak Swirklia a w rejestrach poborowych z 1629 r. jak Swierkla

Przejęcie ziem przez Św. Kingę wiązało się ze zmianą statusu mieszkańców, gdzie wprowadzono tzw. wsie czynszowe/na prawie magdeburskim/ a więc pańszczyznę zamieniono na czynsz,pozostały niektóre obowiązki pańszczyzny jak tzw powaby tj .praca na polu klasztoru czy daniny w naturze. Większe nadania ziemi otrzymali Sołtysi, którzy mogli zakładać młyny ,karczmy ,łowić ryby ,polować ,warzyć piwo ,robić gorzałkę -do klasztoru odprowadzali czynsz .Mieszkańcy Świerkli i Długołęki płacili 8 skojców/ Skojec, po łac. zwany scotus, znaczył 24-tą część grzywny liczalnej krakowskiej, czyli dwa grosze srebrne / .Oprócz tego składali daniny w naturze i wykonywali posługi .Sołtys był największą osobistością we wsi klasztornej ,posiadał władzę administracyjną i sądową ,zasiedlał grunty ,zbierał czynsz.

W Długołęce był młyn, karczma ,a nawet poszukiwano złota. Świerkla posiadała folwark oraz tzw. chmielnik gdzie warzono piwo z uprawy na miejscu chmielu.

U schyłku XV wieku klasztor zgodnie z panującym ustrojem ponownie wprowadził system pańszczyźniano – folwarczny. Powstawały folwarki szlacheckie , a kmieci rugowano z ziemi bez żadnych odszkodowań .Nastąpił upadek sołectw dziedzicznych .Z biegiem czasu duże łany kmiece ulegały rozdrobnieniu i powstawały gospodarstwa tzw. zagrodników ,którzy musieli pracować u bogatszych gospodarzy .

Nastąpił duży rozwój Możnowładctwa kosztem powiększania własności ,tworzenie folwarków ziemskich .Powodowało to niewolniczą pracę chłopów.

Ludność tutejsza brała zwyczaje z różnych kultur niemieckich, ruskich , słowackich, wołoskich, polskich -z biegiem czasu przyjęło się określenie-Lachy sądeckie , specyficzne w stroju i zwyczajach-kolebką folkloru Lachów sądeckich jest Gmina Podegrodzie .Dumą Podegrodzia są stroje, obyczaje ,muzeum regionalne im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich ,którzy nie pochodzili z tego terenu ale zamieszkali w Podegrodziu i zafascynowali się miejscową kulturą ludową .W ciągu wielu lat zebrali cenne eksponaty narzędzi wiejskich, strojów lachowskich , które za ich staraniem spowodowały powstanie muzeum regionalnego w Podegrodziu jako filia muzeum Okręgowego z Nowego Sącza. W Długołęce – Świerkli stroje i obyczaje były kultywowane ,w Świerkli wyszywał kaftany i stroje ludowe krawiec Jakub Fryzowicz ,a jego uczniem był też , pochodzący z Świerkli mistrz krawiecki Wojciech Plata ,który ożenił się w Przyszowej i mieszkał ,,Pod Dworem” przy drodze z Przyszowej do Stronia.

Niektórzy twierdzą, że kaftan lachowski powstał na bazie płaszczy odebranych po bitwie ,w której uczestniczyli kmiecie ,szwedzkim dragonom w czasie potopu szwedzkiego .

Zagadkowa jest historia małej grobli z kamiennym słupem z napisem-wdzięczni mieszkańcy Świerkli i rok 1710 znajdujący się przy rzece po lewej stronie idąc od kościoła w kierunku cmentarza. Z relacji właściciela tego terenu-Kazimierza Platy wynika że grobla była większa ale podebrała ją woda, kamień też był wyższy. W czasie wykonywania dołu na słup telefoniczny została znaleziona moneta ,z napisów wynika ,że z czasów Króla Jana Kazimierza. Być może jest to miejsce pochówku poległych w potyczce partyzantów właściciela Przyszowej , Krzysztofa Dunina Wąsowicza ze Szwedami, historycy wskazują , że taka potyczka miała miejsce. Może to być też związane z zarazą dżumy, jaka panowała na tym terenie w latach 1708-1710 i jest to miejsce pochówku zmarłych. Zagadkę może wyjaśnić praca fachowych archeologów

Po kasacji klasztoru za czasów zaboru austriackiego na terenach wsi klasztornych pojawiają się osadnicy niemieccy oraz żydowscy. Przed II wojną światową na terenie Długołęki – Świerkli była jedna rodzina żydowska/ Zwinklerowie prawdopodobnie w 1940r.wywiezieni do obozu w Brzezince

Mieszkało też 5 rodzin niemieckich/o nazwiskach Kasparowie i przezwisku Marciny oraz Szajnerowie o przezwisku Kowalaki/.W lipcu 1944 na rozkaz władz niemieckich wyjechali do Niemiec .

Na koniec XIX i początku XX wieku jeszcze przed I wojną światową z powodu biedy ruszyła emigracja do Ameryki, podróż koleją do portów niemieckich i statkami trwała wiele tygodni. Część emigrantów wróciła z zarobionymi dolarami ,duża część pozostała osiadając na stałe w Ameryce.

W okresie II wojny światowej mieszkańcy doświadczyli strasznej biedy, chorób -epidemie duru brzusznego ,czerwonki ,biegunki powodowały wysoką śmiertelność. Przymusowe kontyngenty, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec, z których część nie powróciła. Następnie przejście Rosjan , których bardzo się obawiano. Rok 1945 i koniec wojny to była radość prze łzy ,bo była bieda, nowa władza narzucona przez komunistów nie sprzyjała tradycyjnie katolickiej wsi. Okres 1945-1989 wymaga oddzielnego opracowania. Niemniej rok 1980 to już światełko wolności i stopniowa przemiana ludzi.

W XIX wieku powstała szkoła ludowa ,wcześniej nauka była zimą po domach lub posyłano dzieci do Przyszowej.

W dostępnej Kronice Szkoły mamy opis, że dawniej Świerkla była osadą kolonistów niemieckich a w Długołęce było parę domów zamożnych kmieci .

Z biegiem czasu odkupiono pola od Niemców ,najwcześniej i najwięcej na tzw. Sołtystwie. Jako ciekawostka z Kroniki Szkoły to rok 1928, gdzie latem była ogromna susza tak, że pasza wyschła i krowy potaniały. Następnie od 15 grudnia nastąpiła sroga zima – w styczniu spadł ogromny śnieg i mróz miejscami był do 60 stopni, gdzie drzewa szpilkowe w lesie przemarzły ,na wiosnę nie kwitły czereśnie. W 1930 w czasie dobudowy drugiej izby spadł ze stragażu robotnik Obrzut , złamał kręgosłup i zmarł po 2 dniach , osieracając żonę i dwoje dzieci. Po drugiej wojnie światowej Szkoła istniała w 2 budynkach , przejęto budynki po kolonistach niemieckich ,były to budynki drewniane ,w jednym była szkoła ,a w drugim mieszkanie Kierownika Szkoły. Częściowo też w pewnym okresie nauka odbywała się w prywatnej izbie Państwa Jurkowskich. Do czasu wybudowania nowej szkoły nauka odbywała się też w prywatnych izbach P. Szewczyków ,Kożuchów oraz w salach podziemia Kościoła.

W latach 1985 powstał Komitet Budowy Szkoły , po wielu staraniach w roku 1990 rozpoczęto budowę -ukończono w 1994. Szczegółowa historia na stronie szkoły spdlugoleka.podegrodzie.pl

W 1979 powstała Ochotnicza Straż Pożarna ,inicjatorem i pierwszym Prezesem był Pan Pasiut Julian, następnie Jurkowski Stanisław , Ks. Potoniec Antoni , Plata Józef Druhowie służyli i służą pomocą w ratowaniu dobytku w razie pożaru ,powodzi ,służą pomocą przy uroczystościach kościelnych .Obecnie po wieloletnich staraniach budowana jest Remiza.

Parafia Długołęka-Świerkla

Historia od średniowiecza do 1945r.

Wzmianki o istnieniu parafii w Długołęce pochodzą z lat 1325-1327 zamieszkałej przez 270 wiernych co poświadczają spisy świętopietrza z XIV wieku , gdzie była oceniana na 3 grzywny dochodu. Następne wzmianki w latach 1373-1374 .W czasach późniejszych następował zanik wsi i parafii, np. Długosz pisał ,że wieś była spustoszona /najazdy tatarskie/ i nie wspomniał o parafii .Parafię i kościół zdołano odbudować bo w1513- 1527 roku jest wzmianka o istnieniu parafii przynależnej do dekanatu sądeckiego. Następnie brak wzmianek w dalszych latach .Brak pisanych źródeł powodu likwidacji parafii .Być może był to wpływ ruchu tzw. arianów ,którzy w XVI wieku byli na tym terenie przejmując niektóre kościoły a arianami byli w różnych okresach Dziedzic Brzeznej , Bobowski i Dziedzic Przyszowej Wierzbieta .Kościół oraz cmentarz prawdopodobnie był nad rzeką w Długołęce poniżej zabudowań Jaskulskich .

W okresie późniejszym do 1820 r. Długołęka i Świerkla należały do parafii Podegrodzie a od 1820 r. do parafii Przyszowa .

W 1891 z fundacji Jana i Maryjanny Szewczyków na ich posiadłości rozpoczęto budowę kapliczki, po śmierci Jana Szewczyka została dokończona przez Maryjannę i jej drugiego męża Józefa Platę -kosztowała 400 reńskich. Do depozytu biskupiego złozono 40 reńskich na remonty przyszłe kapliczki . Biskup Tarnowski udzielił przywileju odprawiania tzw. szumy odpustowej w dniu 2 lipca i takie nabożeństwa odpustowe przy kapliczce były odprawiane .W archiwum Diecezjalnym zachowała się korespondencja w sprawie kapliczki między proboszczem z Przyszowej a Kurią w Tarnowie . Przed II wojną światową msze św. odprawiał w kapliczce Ks. Józef Jurkowski i O. Dominik Jurkowski .W okresie m-ca maja śpiewane były majówki. Budowniczy kościoła w Długołęce-Świerkli i jej pierwszy proboszcz Ks. Kanonik Antoni Potoniec powiedział , że Kuria wywiązała się z depozytu z dużą nawiązką przy budowie kościoła w Długołęce-Świerkli

Czasy współczesne

Po II wojnie mieszkańcy podjęli starania wybudowania kaplicy ,był pomysł kupienia drewnianego zboru protestanckiego w Stadłach i przeniesienia go na teren wsi ,w budynku P. Platów , blisko kapliczki w prywatnej izbie odprawiane były msze św. przez Ks. Dominika Jurkowskiego – Cystersa .Mieszkańcy wykonali fundamenty aby powiększyć pokój zaczęli wznosić mury . Na wskutek donosu Milicja przerwała prace. W roku 1970 w czasie Wizytacji Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza parafii Przyszowa Ks. Biskup polecił Proboszczowi Ks .Jakubowi Topolskiemu ,by w okresie letnim w niedziele i święta była odprawiana msza św .przy Kapliczce ,a w okresie zimowym w izbie P. Platów, a później P. Bargłów . Msze były odprawiane -przyjeżdżał Ks. Wikariusz lub Ks. Proboszcz z parafii Przyszowa ,często przez przyjeżdżającego do parafii Ks Władysława Kostrzewę .Wielkie było pragnienie budowy Kaplicy dla sprawowania Eucharystii .Z terenu obecnie istniejącej parafii wyszło wielu ludzi Kościoła /szczegółowe informacje dalej/ .Starania mieszkańców i Komitetu Budowy w latach 1970-1978 poparte przez Arcybiskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza oraz Proboszcza z Przyszowej Ks. Mariana Koterbę o pozwolenie na budowę kaplicy na działce przy drodze naprzeciw kapliczki przyniosły skutek-otrzymano pozwolenie na budowę . Prace nabrały tempa , gdy wikarym został w Przyszowej , Ks.Antoni Potoniec ,a Ks .Proboszcz Marian Koterba przydzielił Ks.Antoniemu zadanie budowy Kościoła. Kamień węgielny pod budowę Kościoła p.w.Nawiedzenia M.M.P. został poświęcony w Nowym Targu w czasie wizyty Papieża obecnie Św. Jana Pawła II,a wmurowania dokonał w dniu 3 lipca 1982 roku Arcybiskup Jerzy Ablewicz. Cała społeczność włączyła się w budowę -materialnie i osobiście pracując przy budowie , a wszystkim kierował Ks. Antoni Potoniec , niejednokrotnie sam pracując fizycznie przy budowie . Tajemnicą Ks. Antoniego była sprawa zdobywania materiałów na budowę , wszystkie materiały były reglamentowane. W trakcie budowy przystosowano piwnice Kościoła do odprawiania mszy św. powstał ołtarz ,był instrument organowy i organista .Bardzo częstym gościem na budowie był Ks. Proboszcz z Przyszowej Marian Koterba ,na bieżąco interesował się budową ,podnosił na duchu,odprawiał msze św. w podziemiach kościoła .Trwały prace wykończeniowe , fundacja dzwonów ,erygowanie przez Biskupa Tarnowskiego parafii w Długołęce-Świerkli w dniu 16 lipca 1984 roku. Parafia zgromadziła mieszkańców miejscowości Świerkla, część miejscowości Długołęka, Gostwica ,Brzezna, Stronie. Kończyła się budowa Kościoła, trwała budowa wspólnoty parafialnej. W dniu 6 listopada 1988 roku J.E. Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia Kościoła i Plebani. Powstał Cmentarz parafialny. Trudno wymieniać wszystkich ,którzy przyczynili się do powstania Kościoła, Parafii, cmentarza. Trzeba podziękować Panu Bogu za bezpieczną pracę, ofiarnych parafian zaangażowanych finansowo, pracą ,modlitwą .

W latach 1991-1993 pod kierunkiem Ks.Wikariusza Krzysztofa Strońskiego działał amatorski teatr. Wystawił Jasełka na podstawie sztuki Lucjana Rydla ,,Betlejem Polskie „,grane kilka razy ,następnie ,,Gość Oczekiwany „ autorka Zofia-Kossak Szczucka .Sztuka wystawiona -oprócz sali podziemnej Kościoła- w GOK Podegrodzie ,Parafii w Czchowie ,Bruśniku ,sali kinowej w Grybowie ,w sali Domu Kultury w Reszlu na Mazurach .

W okresie od powstania parafii do czerwca 2013 Proboszczem był Ks .Kanonik Antoni Potoniec

W czasie ciężkiej choroby Ks. Proboszcza w 1990 roku parafią administrował Ks. Antoni Kądziołka -obecnie misjonarz w Peru

Pracowali też Ks. wikariusze:

Ks. Krzysztof Stroński

Ks. Roman Michura

Ks. Krzysztof Bajorek

Ks. Ryszard Serafin

Ks. Hajnas Bogusław

W czerwcu 2013 rezygnację z funkcji Proboszcza ze względu na stan zdrowia składa Ks. Kanonik Antoni Potoniec.

Od września 2013 Administratorem zostaje mianowany Ks. mgr Marcin Zawiślak ,a od czerwca 2014 Proboszczem .

W latach 2014-2015 pod kierunkiem Ks. Proboszcza mgr Marcina Zawiślaka kościół został gruntownie odnowiony, wymieniono dach/zbiórkę na dach rozpoczął Ks. Proboszcz Antoni Potoniec / ,odmalowano wnętrze kościoła i założono wyświetlacz ekranowy/fundator Jan Migacz/,odmalowano elewację zewnętrzną, schody do kościoła wyłożono granitem/fundator Stanisław Kolbusz/,wykonano remont podziemi -sala scholi, wykonano nowe wejście i kaplicę dla zmarłych, nowe okna w kaplicy dla zmarłych. Decyzja Ks. Biskupa Ks. Marcin Zawiślak w sierpniu 2023 r. zostaje zamianowany Proboszczem Parafii św. Rocha w Nowym Sączu.

Od września 2023 r. proboszczem parafii zostaje mianowany ks. mgr Paweł Kurzeja.

Księża Rodacy pochodzący z terenu obecnej parafii

Ks. Antoni Plata-ur.08.01.1808r.w Świerkli ,pierwszy katecheta w Limanowej ,Studia Teologiczne we Lwowie, Święcenia kapłańskie 09.09.1832r w Lwowie ,zmarł 28 maja 1835 w Limanowej

Ojciec Dominik Jurkowski-Zakon Cystersów w Szczyrzycu -informacja z Zakonu

Aleksander Jurkowski ur. się 10 lutego 1888r. w Świerkli; s. Józefa i Elżbiety zd. Plata; ukończył dwuklasową szkołę ludowa w Świerkli; gimnazjum w latach 1901-1908 w Nowym Sączu. W 1909 wstąpił do Cystersów w Szczyrzycu i otrzymał imię Dominik; 11.09.1910r. pierwsza profesja zakonna; 1910-1913 studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; 29.09.1911r. wieczyste profesja zakonna; 08.02.1914r. święcenia kapłańskie udzielone przez bpa Anatola Nowaka; po swieceniach katecheta w Szczyrzycu; 1918-1923 proboszcz w Krasne Lasocice; 1923r. Dyrektor Kolegium św. Bernarda w Mogile (dla kandydatów do zakonu); 1924 komisarz klasztoru w Mogile; 1929r. proboszcz w Górze św. Jana;W roku 1937 był Proboszczem w parafii w Jodłowniku .W latach 1942 – 1953 przeor w Opactwie w Szczyrzycu; 1953r. przeor i proboszcz w Jędrzejowie (jest nominacja wizytatora niestety nie mogę sprawdzic czy przyjął te nominację; w tym czasie po dekretach wizytatora i tak było wiele zmian nie zawsze tak jak widział to wizytator); zmarł 14.10.1957r w Szczyrzycu. Pochowany w grobowcu OO.Cystersów w Szczyrzycu. 

Ks. Józef Jurkowski -ur.1909r. od przyjęcia święceń kapłańskich w 1936 roku Wikariusz w parafii w Radłowie ,po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w organizację podziemną,aresztowany 07.06.1941r.po 3 miesiącach tortur w więzieniu w Tarnowie gdzie nie wydał nikogo ,przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu , zmarł na tyfus prawdopodobnie 17 marca lub 17 czerwca 1942r.mając 32 lata.

Ks. Wojciech Kubacki SJ/Jezuita / -w latach 1982-1995 opiekun duchowy Instytutu Świeckiego Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi ,autor książki-Nowenna do Matki Boskiej Starowiejskiej ,Adoracji- Miej Miłosierdzie Dla Nas i Całego Świata ,inicjator pisma Orędzie Miłosierdzia wydawanego od 1987 przez Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki. Ks. Wojciech Kubacki zmarł w 1995r.

Ks. Prałat Władysław Marcinowski -zmarły w 2008r. Proboszcz Parafii Ducha Św. w Mielcu, bardzo zasłużony dla tej parafii i szanowany w Mielcu.

Ks. Infułat dr Władysław Kostrzewa-Kapelan J.E.Arcybiskupa Jerzego Ablewicza -obecnie Wikariusz Sądowy Kurii Diecezji Tarnowskiej, wielce pomocny w dziele budowy naszej świątyni, powstania parafii, jej orędownik i przyjaciel. Znany na terenie całej diecezji z racji częstych funkcji wykonywanych w zastępstwie Biskupa Tarnowskiego /bierzmowania, inne uroczystości religijne i państwowe/ .

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski-Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie ,częsty gość w naszej parafii , obecnie Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Tarnowie i Wikariusz Biskupi d.s. zakonnych. Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Zmarł w 2023r.

Księża rodacy którzy mieli prymicje w naszym kościele

Ks. dr Stanisław Janik -Pallotyn,/zmarł w 2010r./organizator pomocy Kościołowi na Wschodzie, organizator kolonii dla dzieci z biednych rodzin polskich z Litwy, Białorusi Ukrainy Ostatnie lata życia, naznaczone cierpieniem i postępująca chorobą, ks. Stanisław Janik spędził mając zapewnioną właściwą opiekę ze strony Inspektorii krakowskiej Księży Salezjanów, którym w akcie darowizny przekazał swój dom rodzinny w celu prowadzenia działalności edukacyjno-wychowawczej

Ks. Józef Bodziony -Proboszcz Parafii DAMMARIE-LES-LYS(diec. Meaux)-Francja autor poezji o tematyce religijnej ,tomików MOJĄ DROGĄ JEGO ŚLADY-rok 2000 ,W PORĘ NIE W PORĘ -rok 2001 ,Przychodzimy Odchodzimy-rok 2003.

Ks. Krzysztof Osika-Wikariusz Parafii Wojnicz

Ks. Piotr Fryzowicz -Wikariusz Parafii Szczucin

Ks. Maciej Dadał -Wikariusz w Parafii  Mordarka

Siostry Zakonne pochodzące z terenu obecnej parafii

Julia Plata- Siostra Juwencja -ur.22.12.1929r.Długołęka-Świerkla ,w 1947 r.wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy . Śluby wieczyste 1954r. Zmarła 31.07.2012r.

Ludwika Plata -Siostra Wawrzyna -ur.26.09.1931r. Długołęka-Świerkla ,w 1951 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy . Śluby wieczyste 1958r. Zmarła 19.02.1970r.

Wanda Plata-Siostra Leopoldyna-ur.16.11.1936r.Długołęka-Świerkla ,w 1957 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy . Śluby wieczyste 1964r. Obecnie w Kopenhadze /Dania/

Weronika Plata-Siostra Weronika ,ur.20.02.1948r. Długołęka-Świerkla ,w 1971 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy . Śluby wieczyste 1978r. Obecnie w Parafii na Św.Górze w Wielkopolsce.

Siostra Alicja Maria Krzyszowska- Albertynka-wpis otrzymany z Zakonu Albertynek w Krakowie
Data wstąpienia do Zgromadzenia; 24.08.1966r. Przyjęta do nowicjatu;
25.08.1968r. Data pierwszej profesji; 26.08.1970r, data wieczystej profesji;
26.08.1976r. – 21 czerwca 1994r uzyskała magistra z teologii życia
wewnętrznego.Długie lata pracowała jako katechetka, potem księgową i
dyrektorką DPS i przełożoną w Lubaczowie. Ostatnie lata pracowała w Domu
Generalnym w Kulcie Założycieli Zgromadzenia Św. Brata Alberta i Bł. S.
Bernardyny.Chorowała na cukrzycę,niewydolność nerek i krążenie. Zmarła
12.03.2010r w Domu Generalnym w Krakowie, otoczona troską i miłością Sióstr.
Była usposobienia radosnego i wnosiła dużo radości do wspólnoty i spotkanych
osób. Szczęść Boże. S.Wenancja

Siostra Maksyma Bronisława Kubacka CBM-Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Renata Pasiut -Siostra Ryszarda .ur.10.01.1966 Świdnik ,w 1981 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy . Śluby wieczyste 1989r.

Siostry Zakonne które wstąpiły do zakonu od powstania naszej parafii

Siostra Kinga Ewa Fryzowicz – Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Służba Liturgiczna:

Organiści:

Roman Kożuch-zmarł

Władysław Kożuch

Andrzej Plata

Dariusz Tokarczyk

Piotr Janik -aktualnie

Kościelni:

Rakowski Władysław -zmarł w 1990 roku

Kulig Bronisław -do chwili obecnej

Opracował: Jan Rakowski

Bibliografia: Jarosław Czaja-Między Gorcem , Łyżką a Dunajcem

Zenon Piotr Szewczyk -o pochodzeniu nazw miejscowych Gminy Podegrodzie i okolic

Jan Wiktor-Pieniny i ziemia sądecka

Feliks Kiryk- Dzieje Miasto w okresie staropolskim/Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Barycza /Historia Starego Sącza

od czasów najdawniejszych do 1939 roku

Franciszek Piekosiński-Kodeks Dyplomatyczny Małopolski

Andrzej Żaki-Wędrówki Sącza

Szczęsny Morawski- Sądeczyzna Tom I i Tom II

Dzieje Polski Średniowiecznej tom 1 i tom 2/Universitas Platan/

Roczniki sądeckie

Prywatne zbiory P. Platy Kazimierza – Długołęka – Świerkla

Prywatne zbiory P. Jurkowskich – Długołęka – Świerkla

Kronika Szkoły Długołęka – Świerkla

Dokumenty Parafialne

Dokumenty z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

Informacje od mieszkańców